hlavička malá

Základy typografie – odstráňte základné chyby!

S typografiou sa stretávajú ľudia dennodenne a z nevedomosti mnohí robia tzv. typografické chyby. Niektoré sú veľmi časté a na ich výraznú elimináciu stačí doslova zopár dobre mierených odsekov. Text s typografickými chybami pôsobí menej profesionálne, čím sťažuje čitateľnosť a znižuje aj dôveryhodnosť písomného prejavu.

Ako písať správne úvodzovky? Aký je rozdiel medzi pomlčkou a spojovníkom? Kedy patrí medzera k interpunkcii? O takýchto a podobných témach pojednávame v sérii týchto článkov. Články sú zamerané najmä na študentov, úradníkov, blogerov a skrátka každého, kto píše a spracováva texty.

Podľa Slovníka cudzích slov (1997, s. 941) typografia znamená: „1. odbor zahrnujúci sadzbu a kníhtlač 2. výtvarné a technické riešenie tlačoviny.“

Slovo typografia je odvodené od slov type (písmo) a graph (grafický), prenesene grafika textu.

Pre naše účely zjednodušene tieto základy typografie znamenajú súhrn pravidiel, ktoré podporujú zrozumiteľnosť a čitateľnosť textu.

Typografia sa vyvíja svojvoľne podľa zaužívaných úzusov. Existujú ale normy, ktoré typografické zásady presne vymedzujú. Čiastočne sú touto normou Pravidlá slovenského pravopisu, ktoré na niektorých miestach determinujú typografické pravidlá, ale je to tiež Slovenská technická norma STN 01 6910 Pravidlá písania a úpravy písomností, ktorá poskytuje výber z viacerých príbuzných noriem.

Citácia

V tomto článku z oblasti typografie si podrobne vysvetlíme správne písanie dvojitých aj jednoduchých úvodzoviek podľa slovenských aj zahraničných noriem. Ukážeme si niekoľko spôsobov ich generovania v aplikáciách rôznej úrovne – od NotePadu cez redakčné systémy až po Microsoft Word a Writer.

Interpunkcia

Interpunkcia je sústava príslušných grafických znakov (interpunkčných znamienok), ktoré sa používajú na členenie textu. V slovenčine sú nimi: bodka (.), výkričník (!), otáznik (?), čiarka (,), bodkočiarka (;), pomlčka (–), tri bodky (…), zátvorky (), dvojbodka (:), úvodzovky („“), lomka (/), spojovník (-) a apostrof ('). V tomto článku si poukážeme na častú chybu pri používaní nadbytočných medzier a tiež si vysvetlíme rozdiel medzi pomlčkou a spojovníkom a ich používanie.

Písma a písmená

Aké typy písma existujú? Ako ich delíme? V akých prípadoch je použitie konkrétnych typov primerané? Aké sú špecifické požiadavky webov a aké tlačovín? To všetko si stručne rozoberieme v tomto článku. A na konci si uvedieme zopár praktických webových adries na stiahnutie fontov.

Čísla

Obsahom tohto článku zo základov typografie je správne písanie mnohociferných čísel, desatinnej čiarky, písanie dátumov a iných časových údajov; členenie názvov kapitol ako aj písanie horných a dolných indexov a generovanie nedeliteľnej medzery v rôznych textových aplikáciách.

vojenská hodnosť generála

Tituly a hodnosti sa stávajú súčasťou mena a teda osobnej identity. Pri niektorých kombináciách titulov a neraz aj vojenských či policajných hodností môžu vznikať dilemy, v akom správnom poradí tieto náležitosti uviesť. V tejto veci nepanuje ležérnosť. Písanie akademických titulov a hodností má svoje presné zásady. Nechajme preto ďalej hovoriť už iba normu STN 01 6910.

internetová typografia

Človek nemusí byť zrovna profesionálny typograf, grafik či redaktor, aby jeho podvedomie dokázalo zhodnotiť danú webovú stránku ako vizuálne namáhavú alebo príjemnú pre čítanie. Nedodržanie typografických zásad môže pôsobiť pre návštevníka odpudzujúco, namiesto toho, aby sa niekedy ešte vrátil. Pri tvorbe webových stránok platia v niečom trochu iné typografické pravidlá ako pri tlačenom texte.

Promócia

Písanie jednoslabičných slov, troch bodiek, používanie zátvoriek, čiarky a bodkočiarky vo výpočtoch. Sádzanie obrázkov, členenie textu a ošetrenie sirôt a vdov. Všetko možno využiť pri písaní školských záverečných či seminárnych prác alebo pri laickej tvorbe časopisov.