hlavička malá

Správne písanie akademických titulov a policajných a vojenských hodností

vojenská hodnosť generála

Tituly a hodnosti sa stávajú súčasťou mena a teda osobnej identity. Pri niektorých kombináciách titulov a neraz aj vojenských či policajných hodností môžu vznikať dilemy, v akom správnom poradí tieto náležitosti uviesť. V tejto veci nepanuje ležérnosť. Písanie akademických titulov a hodností má svoje presné zásady. Nechajme preto ďalej hovoriť už iba normu STN 01 6910.

Skratky akademických titulov

Skratky akademických titulov sa uvádzajú pred menom. Za skratku sa dáva bodka a od mena sa oddeľuje medzerou.

Ak je pred menom viac titulov, neskôr získané tituly sa píšu pred skôr získanými titulmi. Akademicko-vedecký titul Dr. sa píše pred skôr získaným akademickým titulom.

Napr.: PhDr. Ing. Gejza Obsypaný

Zoznam najčastejších akademických titulov

  Bc. – bakalár
  Mgr. – magister
  Mgr. art. – magister umenia
  Ing. – inžinier
  Ing. arch. – inžinier architekt
  MUDr. – doktor všeobecnej medicíny
  MVDr. – doktor veterinárskej medicíny
  RNDr. – doktor prírodných vied
  PharmDr. – doktor farmácie
  PhDr. – doktor filozofie
  JUDr. – doktor práv
  PaedDr. – doktor pedagogiky
  ThDr. – doktor teológie

Tituly akademický architekt, akademický sochár sa píšu v neskrátenom tvare za menom, od ktorého sa oddeľujú čiarkou a medzerou. Napr.: Vojtech Hrmolec, akademický sochár

Vo vetnej súvislosti sa od ďalšej časti vety oddeľujú čiarkou a medzerou alebo sa umiestňujú pred menom, od ktorého sa oddeľujú medzerou. Napr.: Cenu za najlepší dizajn získal akademický maliar Branislav Štetko.

Vedecko-predagogické tituly a umelecko-pedagogické tituly profesor a docent sa píšu pred akademickými titulmi skratkou prof., doc. Dočasne priznané pedagogické tituly hosťujúci profesor, hosťujúci docent (v skratke hosť. prof., hosť. doc.) sa uvádzajú pred menom a ostatnými titulmi.

Titul čestný doktor sa uvádza skratkou Dr. h. c. pred menom a ostatnými titulmi.

Skratky vedecko-akademických hodností PhD. (doktor filozofie) a umelecko-akademických hodností ArtD. (doktor umenia) sa uvádzajú za menom, od ktorého sa oddeľujú čiarkou. Skratky vedeckých hodností CSc. (kandidát vied) a Dr.Sc. (doktor vied) sa píše obdobne.

Vedecká hodnosť akademik sa píše pred menom a neskracuje sa; ostatné tituly sa pritom vynechávajú.

Vojenské a policajné hodnosti

Skratky vojenských a policajných hodností sa píšu pred menom s malým začiatočným písmenom. Ak sú pred menom tituly, hodnosť sa uvádza pred nimi.

Napr.: gen. plk. prof. Ing. arch. Jozef Jurík, Dr.Sc. :-)