hlavička malá

Čísla, časy, dátumy… v typografii

Čísla

Obsahom tohto článku zo základov typografie je správne písanie mnohociferných čísel, desatinnej čiarky, písanie dátumov a iných časových údajov; členenie názvov kapitol ako aj písanie horných a dolných indexov a generovanie nedeliteľnej medzery v rôznych textových aplikáciách.

Písanie mnohociferných čísel

V poslednej dobe pod vplyvom západu niektorí internetoví publicisti začínajú používať chaotickú a podľa slovenských noriem nesprávnu formu zobrazovania mnohociferných čísel. Napr. 1,000 korún, 14.000.436 gramov ap. Je to nesprávne a navyše to môže spôsobovať nejasnosti, keďže posledná čiarka, resp. bodka môže vzbudzovať dojem desatinnej čiarky ap.

Čísla s viacerými číslicami sa členia do skupín po troch čísliciach od desatinnej čiarky doľava aj doprava (napr. 26 387 436,797 88). Skupiny čísel sa oddeľujú nedeliteľnou medzerou, aby sa medzi riadkami nezalamovali a nedochádzalo tak zneprehľadneniu. Štvormiestne celé čísla sa vo vetnej súvislosti a v letopočtoch píšu bez medzery (napr.: V roku 1804 korunovali Napoleona korunou, ktorá vážila 1450 gramov). Desatinná čiarka sa píše bez medzier medzi číslami.

Písanie dátumu

Existuje mnoho spôsobov písania dátumov. Slovenská technická norma je k tomu značne liberálna. Akceptované sú takmer všetky formy písania dátumov.

Pri písaní dátumov platia tieto zásady:

  • deň – píše sa dvoma číslicami vzostupne 01 – 31
  • mesiac – píše sa dvoma číslicami vzostupne 01 – 12
  • rok – píše sa štyrmi číslicami; v skrátenom tvare sa píše posledné dvojčíslie roka.

Základné rozdelenie písania dátumov je vzostupným spôsobom (deň, mesiac, rok) alebo zostupným (rok, mesiac, deň).

Pri písaní vzostupným spôsobom sa deň a mesiac píšu radovou číslovkou, rok, základnou číslovkou; Jednotlivé údaje sa oddeľujú nedeliteľnou medzerou. Napr.: 24. 04. 2009 V prípade potreby sa môžu vynechať medzery (napr.: 08.04.1987), pri ešte väčšom krátení sa môže rok napísať v skrátenom tvare (napr.: 04.10.84).

Zostupný spôsob sa používa napr. v styku so zahraničím, ale jeho využitie je najmä v informačných technológiách, kedy zo samotného názvu sa vytvára aicky chronológia. Rok, mesiac a deň sa píšu základnými číslovkami, medzi jednotlivé údaje sa vkladá spojovník (napr. 1998-08-12). V prípade potreby sa môže skrátiť rok alebo aj vynechať spojovník (napr. 980812).

Okrem toho existuje ešte aj vyjadrenie dátumu slovno-číselne, pri ktorom sa používa výlučne vzostupný spôsob, deň sa píše radovou číslovkou bez nuly na začiatku, mesiac slovom, spravidla v 2. páde a rok základnou číslovkou. Napr.: 7. júna 1984 veľmi nesnežilo.

Písanie času

Časové údaje sa píšu zostupne. Značka jednotky sa píše s medzerou za časovým údajom. Ak sa časový údaj vyjadruje jediným číselným dátovým prvkom, jeho zložky sa píšu dvojmiestnymi číslami oddelenými dvojbodkami bez medzery. Napr.: 15:28:40 h; 43:30 min; 58 s.

Pokiaľ uvádzame časový údaj vo vetnej súvislosti zložený z hodín a minút, tie by sa mali oddeľovať bodkou a bez medzier, napr.: V stredu o 21.40 h sa uskutoční stretnutie priaznivcov dobrého vína. Použitie dvojbodky na oddelenie hodín a minút možno považovať za archaizmus.

Telefónne a faxové čísla

Účastnícke telefónne čísla sa členia na dvojmiestne skupiny, nepárny počet číslic sa uvádza trojmiestnym číslom na začiatku. Pred účastníckym telefónnym číslom sa odporúča uviesť medzimestské, prípadne medzinárodné smerovacie číslo. Jednotlivé zložky sa oddeľujú lomkou (/) a to bez medzier. Napr.: 02/62 24 37 82, 037/634 43 89. Pre faxové čísla platia rovnaké pravidlá.

Pri číslach mobilných operátorov sa štvormiestne smerovacie číslo siete píše spolu a od telefónneho čísla účastníka je oddelené medzerou. Číslo účastník sa člení na dvojmiestne alebo trojmiestne skupiny číslic oddelených nedeliteľnou medzerou. Napr.: 0902 532 172 alebo 0905 57 58 51.

Ostatné čísla

Čísla bankového účtu sa píšu ako jediný číselný prvok bez medzery. K číslu bankového účtu sa môže pripájať kód príslušnej banky so spojovníkom alebo kód banky lomkou.

Rodné číslo, číslo cestovného dokladu, identifikačné číslo organizácie (IČO), daňové identifikačné číslo (DIČ) sa píšu bez medzier.

Členenie kapitol

Kapitoly a podkapitoly sa uvádzajú číslami oddelenými bodkou. Za poslednou číslicou sa bodka nedáva, ale pokračuje sa medzerou:

  • 1 Kapitola takpovediac prvá
  • ...
  • 1.4 Mikrofóny
  • ...
  • 1.4.2 Kondenzátorové mikrofóny

Písanie horných a dolných indexov

Často sa stáva, že je potrebné uviesť štvorcové kilometre - „kilometre na druhú“. Ľudia často spravia chybu a číslicu dva uvedú ako bežný znak – km2. V textových editoroch totiž nie sú prednastavene umiestnené tlačidlá na prepínanie do polohy horného indexu (exponentu) a dolného indexu. V textovom editore Microsoft Word na to existuje klávesová skratka „Ctrl + +“. Plusko je umiestnené vedľa klávesy „ľ“, resp. „2“. Opätovným stlačením klávesovej skratky „Ctrl + +“ sa dostanete do normálneho režimu. Nerobí tak problém napísať km2.

Menej častý prípad je použitie dolného indexu. Napr. napísať chemickú značku vody H20 je správne pomocou dolného indexu. Vo Worde sa dá vyvolať klávesovou skratkou „Ctrl + =“. Znamienko „rovná sa“ sa nachádza na klávesnici napravo od „é“, resp. číslice „0“.

V textovom editore OpenOfficu je pre túto „operáciu“ nutné pridať medzi viditeľné tlačidlá horný a dolný index. Po označení znakov už stačí len kliknúť na novo pridanú ikonku. [Pre grafický návod v OpenOffice kliknite sem.]

V texte písanom pre internet – v (x)html kóde – sú na to vyhradené tagy <sup>horný index</sup> a <sub>dolný index</sub>.

Ešte spomeniem, že exponenty a indexy sa pripájajú k číslu, slovu alebo značke bez medzery.