hlavička malá

Základné typografické pravidlá pre internetové stránky

internetová typografia

Človek nemusí byť zrovna profesionálny typograf, grafik či redaktor, aby jeho podvedomie dokázalo zhodnotiť danú webovú stránku ako vizuálne namáhavú alebo príjemnú pre čítanie. Nedodržanie typografických zásad môže pôsobiť pre návštevníka odpudzujúco, namiesto toho, aby sa niekedy ešte vrátil. Pri tvorbe webových stránok platia v niečom trochu iné typografické pravidlá ako pri tlačenom texte. Na internete sú internetové stránky, čo spĺňajú základné typografické kritériá, žiaľ v menšine. Tento článok v stručnosti oboznámi s týmito typografickými pravidlami.

Medzi textom a pozadím musí byť dostatok kontrastu

Nie darmo sa hovorí „čierne na bielom“. Ide o dve farby, ktoré sú v absolútnom protiklade, kvôli čomu sa text voči pozadiu maximálne vymedzuje a vďaka tomu sa ľahko číta. Všetko ostatné je vecou kompromisu medzi týmto maximálnym kontrastom a dizajnérskymi zámermi tvorcov webu. Čím viac je stránka textovo obsiahla a usiluje sa vytvárať komunitu stabilných čitateľov, tým viac by sa mala blížiť k absolútnemu kontrastu.

Text musí dýchať

Medzi textom a grafickými hranicami stránky či inými objektmi (ako napr. obrázkami) by malo byť dostatok priestoru, aby tým text nebol rušený.

Medzi jednotlivými riadkami by mal byť priestor (riadkovanie minimálne 1,5).

Pre jeden odsek je optimum päť riadkov. Odsek, ktorý by mal mať riadkov desať, je lepšie, pokiaľ je to možné, rozdeliť ho na dva. Odseky by mali byť oddelené dostatočnou medzerou.

Zarovnanie textu do bloku verzus zarovnanie vľavo

Zarovnanie textu do bloku pre mnohých pôsobí úhľadnejšie a teda estetickejšie. Na druhej strane môžeme „zalamovať“ text zarovnaním vľavo. Ak sa pozrieme na najnavštevovanejšie portály, zistíme, že štatisticky vyhráva zarovnanie textu vľavo. Môže vznikať otázka, prečo je tomu tak.

Jeden z dôvodov je akýsi optický klam: kostrbaté zakončenia textu vpravo oko spriemeruje a odsek sa javí ako užší. Človek vo svojej lenivej podstate bude skôr preferovať ilúziu stručnosti.

Pätkové verzus bezpätkové typy písma

U odborníkov neexistuje jednoznačný názor na to, či sú lepšie čitateľné pätkové alebo bezpätkové typy písma. Zastávame však názor, že bezpätkové písma sú cez monitor lepšie čitateľné, lebo pätky sú príliš detailné a pixely monitora, sú príliš veľké, aby ich dokázali jemne vykresliť. Pri používaní pätkového písma, napr. Times New Roman, je výsledkom mierne kostrbaté písmo, ktoré pri malých veľkostiach je na hranici čitateľnosti.

Aj napriek tomu sa pri renomovaných zahraničných spravodajských portáloch môžeme stretnúť s používaním pätkových typov písem. Prečo tomu tak je? Dizajnéri týchto medií sa zrejme opierajú o výskumy, ktoré zistili, že ľudia prisudzujú väčšiu dôveryhodnosť textu písaného klasickými pätkovými písmami. Je možné, že príčinou tohto vnímania u ľudí je spätosť s tlačeným textom – s klasickými novinami a knihami. Oproti tomu obsah internetu, ktorý využíva skôr bezpätkové písma, sa vyznačuje väčšou rezervovanosťou voči spoľahlivosti obsahu.

Nedá sa teda skonštatovať, ktoré sady písma sú a priori vhodnejšie. Záleží od zámerov.

Hierarchia a štruktúra textu musí byť zrozumiteľná

Či už ide o komerčný obsah alebo iba členený informačný text, musí byť z neho jasná jeho štruktúra. Treba vedieť ľahko rozlíšiť, čo je dôležité, tiež čo je nadpis a podnadpis. Zložitejšiu ako dvoj-úrovňovú štruktúru nadpisov (nerátajúc hlavný nadpis) neodporúčame.

Zreteľnosť štruktúry textu môžeme dosahovať:

  • Rôznymi farbami: menej významné veci sú menej kontrastné voči pozadiu.
  • Veľkosťou písma: nadpisy prvej úrovne sú najväčšie a postupne stále menšie, minimálne o dva body. Nemali by byť však menšie ako hlavný text.
  • Rezom písma: dôležitejšie a hierarchicky nadradené časti môžeme zvýrazniť hrubým rezom písma (boldom).

Je dobré sa pri formátovaní textu vyhnúť podčiarkovaniu textu – tento atribút je vyhradený pre hypertextové prepojenia. Tiež je dobré vyhnúť sa kurzíve (šikmému textu) a to práve preto, lebo má cez monitor horšiu čitateľnosť – namiesto zdôraznenia textu sťažíte jeho prečítanie.

Pokiaľ je text svojou štruktúrou veľmi jednoduchý (napr. iba obyčajný text a zopár zoznamov), môžeme napr. zoznamy okoreniť nejakým výraznejším grafickým prvkom namiesto tradičného plného krúžku. Ak však má text štruktúru zložitejšiu, vtedy je lepšie držať sa prednastaveného konvenčného dizajnu textu, inak by pôsobil chaoticky.

Farby by nemali zavádzať

Dôležité je najmä, aby si návštevník hneď intuitívne uvedomil, ako sú odlíšené hypertextové prepojenia. K tomu by mala byť vyhradená farba, ktorá je dostatočne kontrastná nielen s pozadím, ale aj s farbou zvyšného textu.

Túto zásadu je často ťažké dodržať a to najmä vtedy, ak webová stránka obsahuje rôzne farebné ponuky s odkazmi. Pre málo skúseného návštevníka tak môže vznikať chaos.

Pozor na správne úvodzovky

Jednou zo žalostne zanedbávaných oblastí na slovenskom internete sú správne úvodzovky. O tom ale viac na inom mieste, v článku: Úvodzovky a ich správne písanie.

Záver

Nakoniec sú webové stránky väčšinou vecou kompromisu. Weboví dizajnéri vynakladajú nemalé úsilie, aby svoju internetovú stránku odlíšili od miliónov ďalších. Nevyhnutne tak musí dochádzať ku kolízii s uniformnými typografickými pravidlami. Našťastie, urobiť internetovú stránku v súlade s typografickými zásadami je dnes stále dosť „nezvyčajné“ a teda robiť veľké kompromisy s typografickými pravidlami nie je až také nutné.