hlavička malá

Korektný pravopis podčiarkuje serióznosť

písanie na stroji

V súčasnej dobe je jazyk ako výrazový prostriedok čoraz viac deformovaný. Na školách sa nekladie dôraz na jeho výučbu a v praxi sa kladie malý dôraz na vymáhanie jeho správnosti. Do slovenčiny sa dostáva zbytočne veľa cudzích prvkov.

Stupeň znalosti slovenskej gramatiky je u ľudí rôzny. Niekomu je ovládanie typografických zásad a slovenskej gramatiky úplne ľahostajné. Mnoho ľudí z úrovne jazykového prejavu či už vo verbálnej alebo písanej rovine si domýšľa úroveň, status a schopnosti jeho používateľa.

Paradoxne, aj ľudia, ktorých písomný prejav nie je na vysokej úrovni, často hodnotia negatívne, pokiaľ postrehnú chybu v cudzom jazykovom prejave.

Jazykový prejav nízkej úrovne vo webovej prezentácii môže odradiť množstvo potenciálnych zákazníkov, klientov či partnerov.

Pri tvorbe internetových stránok a akýchkoľvek textových prejavov je preto dôležité u tvorcov klásť dôraz na jazykovú a typografickú správnosť.